Strona główna

4 loga projekt PCPR 2018
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, kontakt: e-mail: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl lub listownie na adres PCPR w Dębicy, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), art. 45, 46 i 47 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 4. Odbiorcą danych osobowych będzie osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, którym ujawnia się dane osobowe w celu udzielenia świadczeń.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1)
  dostępu do treści swoich danych ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2)
  przenoszenia danych,
  3)
  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji celu.


                      UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica - inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W DĘBICY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powoływanego dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.
 2. Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności na podstawie: wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6  ust. 1  lit. a RODO), aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności (art. 6  ust. 1  lit. c RODO) lub w związku z wiążącą nas umową (art. 6  ust. 1  lit. b RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw można otrzymać bezpośrednio w toku realizacji spraw.
 4. Masz prawo do:
  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie, których dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.
 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: inspektor.odo@onet.pl
 6. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
  • osobiście w siedzibie PCPR,
  • elektronicznie na adres: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl
  •  listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica. 
 7. W przypadku uznania, że prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały przez nas naruszone można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.