Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

I. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 3 , art. 4, art. 6 i 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
 •  § 2 pkt 2, § 13 ust. 2, § 29, §, § 30, § 31 oraz § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r. poz. 1110).

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek  osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • zaświadzenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza),
 • kserokopie aktualnych badań diagnostycznych potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (oryginały do wglądu),
 • kserokopie kart wypisowych leczenia szpitalnego oraz kserokopie innych posiadanych dokumentów medycznych pozwalające określić przyczynę niepełnosprawności a zwłaszcza okres jej powstania (oryginały do wglądu),
 • orzeczenia innych organów orzeczniczych, opinie biegłych sądowych o stanie zdrowia, oraz przy składaniu wniosku, jak również w dniu obowiązkowego stawienia się na posiedzeniu składu orzekającego, dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

III. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 1. Osobie zainteresowanej wydaniem orzeczenia wyznacza się termin posiedzenia. O tym, w jakim dniu i godzinie powinna się zgłosić zostaje powiadomiona na piśmie listem zwykłym, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia.
 2. Osobisty udział osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia na posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 3. Możliwe jest odstąpienie od konieczności osobistego udziału zainteresowanej strony w posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy osoba z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby nie jest zdolna odbyć podróży do siedziby Zespołu - fakt ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna przedstawioną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, wówczas sprawa może być rozpatrywana bez badania, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej. Jednakże, jeżeli lekarz przewodniczący uzna, że dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania oceny, wtedy badanie przeprowadza się w miejscu pobytu osoby zainteresowanej.
 4. Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia Zespół w ciągu 14 dni dostarcza osobie zainteresowanej na piśmie decyzję Składu Orzekającego. Osoba zainteresowana może odebrać decyzję: osobiście, za pośrednictwem osób drugich, posługujących się pisemnym upoważnieniem  (pobierz)  lub otrzymać ją korespondencyjnie - listem za potwierdzeniem odbioru.

 

UWAGI !!!   Dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia. 

O określenie stopnia niepełnosprawności mogą się starać osoby, które ukończyły 16 rok życia. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności można uzyskać w pokojach numer 415 i 422.
Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia.

 

IV. DOKUMENTY DO POBRANIA: 

Formularze do wydruku i wypełnienia ręcznego  (pliki w formacie pdf): 

 

V. OPŁATY: 

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:16799