Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ:

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

  • przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
  • średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Za ponoszenie opłaty, rodzice odpowiadają solidarnie.
Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.   

USTALENIE, UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY I ODSTĄPIENIE OD USTALENIA OPŁATY: 

  • Opłatę ustala, w drodze decyzji, Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 
  • Rada Powiatu określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty o której mowa w art. 193 ust. 1,
  • Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty.

Szczegółowe warunki umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, określa:

  • Uchwała nr LII.330.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie warunków odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2018r., Poz. 5279) – pobierz

WNIOSEK RODZICA BIOLOGICZNEGO dotyczący odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej/ instytucjonalnej pieczy zastępczej  umarzania w całości /w części/ łącznie z odsetkami/ odroczenia terminu płatności/ rozłożenia na raty - pobierz

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 177 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-07
Data publikacji:2016-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17305