Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy rozpatruje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Z dniem 1 sierpnia 2017r. zmieniły się przepisy dotyczące wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, a od 1 września 2017r. zmienił się wygląd legitymacji. Zmienił się również organ wydający, którym obecnie jest powiatowy zespół a nie jak dotychczas starosta.

Wnioski o wydanie legitymacji  składa się na obowiązującym na terenie całego kraju jednakowym wzorze. Do wniosku dołącza się  jedno aktualne, nieopieczętowane, podpisane zdjęcie (o wymiarach 35 mm x 45 mm.).

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:  

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 r.ż.

Legitymacje wydawane są wyłącznie na podstawie ostatecznego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 września 2017r., zachowują ważność na czas w nich określony. Jeżeli wnioskodawca nie posiada ważnej legitymacji, możliwe jest posługiwanie się posiadanym orzeczeniem.

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA (plik w formacie pdf):

Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/ duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności - pobierz 

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ A KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ - WAŻNE INFORMACJE - pobierz

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA -pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:8803