Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA - INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

WAŻNE!!!! Zmiana w sposobie przyjmowania wniosków, zasad odbioru oraz zwrotu kart parkingowych

Tryb szczególny obowiązujący od 1 lipca do 90 dnia od dnia odwołania stanu epidemii

Od 1 lipca 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki społecznej z 10 czerwca 2021 roku (Dz U poz. 1123) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub placówce może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podpis:
W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku, złożonego z wyłączeniem osobistego stawiennictwa wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Załączniki:
Do wniosku złożonego bez osobistego stawiennictwa załączamy kopię prawomocnego orzeczenia ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2021r. poz. 573), aktualne zdjęcie oraz oryginał dowodu zapłaty.

Odbiór:
Karta parkingowa za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki  może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwrot:
Karta parkingowa, która utraciła ważność może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.   

SZANOWNI PAŃSTWO

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)  orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność zgodnie z poniższymi zapisami:

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-demii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

SZANOWNI PAŃSTWO!

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie:
orzeczenia o niepełnosprawności, 
-
  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
-  legitymacji osoby niepełnosprawnej

odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacje na temat składania wniosków o wydanie orzeczenia i pomoc w ich wypełnianiu pod numerem: 146803119    tel/fax 146803132   kom. 791690556  lub  881795141

2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu, tzn. w sprawie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru, odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej- po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny, przy założeniu, że dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2020 poz.534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie lub listownie.

Obecnie wszystkie posiedzenia składów orzekających odbywają się bez uczestnictwa osoby orzekanej.

KOMUNIKAT

W związku z występującym stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy informujemy, że:

Wszelkie informacje dotyczące procedury wypełniania i składania wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, niepełnosprawności oraz wniosków o wydanie legitymacji, karty parkingowej  dostępne są pod numerami telefonów:

146803119 lub 146803132 

Kom. 881795141 lub 791690556

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!
W związku z występującym stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy informujemy, że:

 1. Składanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności  oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem poczty.
  Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów:
  146803132 lub 146803119.
  Kontakt mailowy: pzon@pcprpowiatdebicki.pl
 2. Od 22 kwietnia rozpoczynają pracę składy orzekające o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności. Komisje odbywać się będą tylko w trybach zaocznych bez obecności osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. O nowym terminie komisji osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność zgodnie z poniższymi zapisami:

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-demii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6927