Procedura odwoławcza

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

JEŻELI STRONA NIE ZGADZA SIĘ Z DECYZJĄ SKŁADU ORZEKAJĄCEGO, WYRAŻONĄ W DORĘCZONYM ORZECZENIU, TO:

 • zgodnie z art. 127 kpa od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie ODWOŁANIE,
 • odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 • na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003r. (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 1110) osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.
 • właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, czyli Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim (WZON).
 • odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji i jest własnoręcznie podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Warto jednak pamiętać, iż wskazanie treści orzeczenia od której strona się odwołuje, pozwoli na dogłębne ustosunkowanie się do zasadniczej kwestii decyzji.
 • wskazane jest aby odwołanie zawierało:
  1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane,

  2) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  
  3) oznaczenie rodzaju pisma, 
  4) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 
  5) określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  6) wymienienie załączników.
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w terminie do 7 dni. Jeżeli uzna, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeżeli jednak PZON nie wyda nowej decyzji, zobowiązany jest wówczas przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu (WZON) w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
 • Organ odwoławczy (WZON) wydaje decyzję, w której:
  1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
  2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
  3) umarza postępowanie odwoławcze.
 • Strona, której decyzja wydana przez WZON po rozpatrzeniu odwołania nadal nie jest usatysfakcjonowana, może złożyć odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 30 dni, od dnia doręczenia orzeczenia przez WZON. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który orzeczenie wydał, tj. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jeżeli Wojewódzki Zespół uzna, ze odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Jeżeli podtrzyma decyzję, wówczas odwołanie przekazywane jest wraz z aktami sprawy do Sądu.
 • po zamknięciu rozprawy Sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczywisty istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu. Warto również zauważyć, iż Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, które nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej możliwe jest odroczenie ogłoszenia wyroku na czas do dwóch tygodni. Ogłoszenie wyroku dokonuje się prze odczytanie sentencji. Uzasadnienie sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Jeżeli żądanie jest spóźnione Sąd je odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Uzasadnienie wyroku sporządza się terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Ponadto strona ma prawo w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli Sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu (art. 351 kpc). Postępowanie przed sądem jest wolne od opłat sądowych!!!

UWAGA!!! 
Należy pamiętać, że wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:14599