Wydawanie kart parkingowych

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. OSOBY FIZYCZNE:

 • wniosek osoby zainteresowanej wydaniem karty parkingowej lub jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydane po 1 lipca 2014r., zawierające wpis w punkcie 9 orzeczenia o treści "spełnia" lub orzeczenie o stopniu znacznym wydane przed 1 lipca 2014 r. zawierające jeden z symboli: 04-O, 05-R lub 10-N, 07-S oraz wpis w punkcie 9 orzeczenia  "spełnia"  (do wglądu),
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

2.  PLACÓWKI: 

 • wniosek placówki zainteresowanej wydaniem karty parkingowej,
 • dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dokument poświadczający tożsamość osoby upoważnionej do reprezentowania placówki (dowód osobisty lub paszport).

  II. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 1. Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.
 2. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście (z wyjątkiem osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, za które wniosek składają odpowiednio: rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kuratorzy).
 3. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.
 4. Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 5. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę palcówki.
 6. Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Osobie niepełnosprawnej wydaje się kartę na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Na jeden pojazd placówki wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę parkingową.

 III.  ODBIÓR KARTY PARKINGOWEJ:

1. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:

 • osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty (pobierz).
  Karta parkingowa za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

WAŻNE!!!   Kartę parkingową wydaną:

 • osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
 • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 2.  PLACÓWKI:

 • osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Przepisy nie przewidują złożenia odwołania od informacji o odmowie przyznania karty parkingowej.
 

UWAGI !!!
Wniosek o wydanie karty parkingowej oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie wydawania kart parkingowych można uzyskać w pokojach numer 415 i 422.

V. DOKUMENTY DO POBRANIA: 

Formularze do wydruku i wypełnienia ręcznego  (pliki w formacie pdf):

 VI. OPŁATY:

 • wpłat należy dokonywać na:
  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 10 1020 4391 0000 6702 0200 4711
  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, UL. PARKOWA 28, 39-200 DĘBICA
  koszt opłaty karty parkingowej to 21 zł z dopiskiem - opłata za kartę parkingową
  (prosimy o wpisanie danych osoby niepełnosprawnej: imię, nazwisko oraz adres)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:11559