Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

I. PODSTAWA PRAWNA: 

 • art. 3 ust 1, art. 4, art. 6, art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.),
 • § 2 pkt 3, § 3 ust. 3, § 5, § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r. poz. 1110).

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • wniosek osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • kserokopie orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (oryginał do wglądu),
 • poświadczone kserokopie dokumentacji medycznej (lub kopie wraz z oryginałami do wglądu),
 • inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień,
 • w dniu stawienia się na obowiązkowym badaniu przez lekarza – członka Zespołu Orzekającego, dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

III. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 1. Osobie zainteresowanej wydaniem orzeczenia wyznacza się termin posiedzenia. O tym, w jakim dniu i godzinie powinna się zgłosić zostaje powiadomiona na piśmie listem zwykłym, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia. Osobisty udział osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia jest obowiązkowy w siedzibie Zespołu. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 2. Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia Zespół w ciągu 14 dni dostarcza decyzję składu orzekającego na piśmie osobie zainteresowanej. Osoba zainteresowana może odebrać decyzję osobiście lub otrzymać ją korespondencyjnie - listem za potwierdzeniem odbioru.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Odwołanie nie przysługuje.

 

UWAGI !!!

Dotyczy osób, które posiadają orzeczenia innych organów orzeczniczych, w których nie określono przyczyn niepełnosprawności lub wskazań, o których mowa w art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wniosek oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień można uzyskać w pokojach numer 415 i 422.

 

V. DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz do wydruku i wypełnienia ręcznego  (plik w formacie pdf):

 

VI. OPŁATY:

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:8473