Tłumacz języka migowego lub tłumacz przewodnika

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika” (załącznik do Uchwały Nr 1060/2024 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 marca 2024 roku) - pobierz

I. Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika:

  • osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, 
  • osoby niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głucho-niedowidzące, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

WAŻNE:
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

II. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika: 

  • osoba niepełnosprawna może złożyć WNIOSEK  o dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza - przewodnika w każdym czasie,
  • wniosek o udzielenie dofinansowania należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, IV piętro, pokój nr 411 na odpowiednim druku wraz z niezbędnymi załącznikami, 
  • każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidulany, 
  • na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku, zawiera się umowę określającą min. kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsce realizacji usługi.

Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

III. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika: 

  • nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

IV. Wypłata dofinansowania: 

  • następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

UWAGA!!!
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:7865