Sprzęt rehabilitacyjny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika” (załącznik do Uchwały Nr 1060/2024 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 marca 2024 roku) - pobierz

SPRZĘT REHABILITACYJNY - zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna:
1)
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych;

2) posiadająca ważne orzeczenie:
a) o stopniu niepełnosprawności lub zaliczeniu do osób niepełnosprawnych w przypadku osób do 16-go roku życia, lub
b) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub
c) o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub 
d) o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanym przed 1 stycznia 1998r., lub
e) o grupie inwalidzkiej,
3) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot: 
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
4) nie posiada zaległości wobec PFRON oraz w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, nie była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej odbywa się na pisemny WNIOSEK (druki dostępne w siedzibie PCPR i na stronie internetowej), do którego dołącza się:

  • kopię aktualnego orzeczenia, potwierdzającego niepełnosprawność lub orzeczenie  równoważne (oryginał do wglądu),
  • ofertą cenową na sprzęt, będący przedmiotem dofinansowania (oferta powinna być imienna, wystawiona na Wnioskodawcę),
  • zaświadczenie lekarskie (wypełnione czytelnie i w języku polskim) uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych wraz ze wskazaniem dokładnej nazwy zaleconego sprzętu (druk we wniosku),
  • kopia postanowienia Sądu lub pełnomocnictwo notarialne w określonych przypadkach (oryginał do wglądu),

e)  oświadczenia (druk we wniosku).

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wynosi do 80% kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Każdego roku, po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przeznaczonych dla Powiatu Dębickiego na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przyjmowane są szczegółowe zasady określające maksymalne kwoty dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Zasady te mają na celu, w jak największym stopniu, zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach wsparcia.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez starostę z osoba niepełnosprawną.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeden raz w roku,  mogą ubiegać się również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek instytucji, który składa się w centrum pomocy rodzinie właściwym dla siedziby albo miejsca prowadzenia działalności, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, zatem nie może zostać przyznane na podstawie faktur wystawionych przed zawarciem umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, pok. 411 (IV piętro) i pod nr tel.14 680 31 17.

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 44),
  • rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:10742