Sprzęt rehabilitacyjny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika oraz dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych” (załącznik do Uchwały Nr 641/2022 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 16 marca 2022 roku) - pobierz

SPRZĘT REHABILITACYJNY - zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna:
1)
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych;

2) posiadająca ważne orzeczenie:
a) o stopniu niepełnosprawności lub zaliczeniu do osób niepełnosprawnych w przypadku osób do 16-go roku życia, lub
b) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub
c) o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub 
d) o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanym przed 1 stycznia 1998 r., lub
e) o grupie inwalidzkiej,
3) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot: 
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
4) nie posiada zaległości wobec PFRON oraz w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, nie była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej odbywa się na pisemny WNIOSEK  (druki dostępne w siedzibie PCPR i na stronie internetowej), do którego dołącza się:
a)  kopię aktualnego orzeczenia, potwierdzającego niepełnosprawność lub orzeczenie  równoważne (oryginał do wglądu),
b)  ofertą cenową na sprzęt, będący przedmiotem dofinansowania (oferta powinna być imienna, wystawiona na Wnioskodawcę),
c) zaświadczenie lekarskie (wypełnione czytelnie i w języku polskim) uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych wraz ze wskazaniem dokładnej nazwy zaleconego sprzętu (druk we wniosku),
d)  kopia postanowienia Sądu lub pełnomocnictwo notarialne w określonych przypadkach (oryginał do wglądu),
e)  oświadczenia (druk we wniosku).

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Każdego roku, po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przeznaczonych dla Powiatu Dębickiego na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przyjmowane są szczegółowe zasady określające maksymalne kwoty dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Zasady te mają na celu, w jak największym stopniu, zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach wsparcia.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez starostę z osoba niepełnosprawną.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeden raz w roku,  mogą ubiegać się również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek instytucji, który składa się w centrum pomocy rodzinie właściwym dla siedziby albo miejsca prowadzenia działalności, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

UWAGA!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, zatem nie może zostać przyznane na podstawie faktur wystawionych przed zawarciem umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28 pok. 411 (IV piętro) i  pod numerem tel. 14  680-31-17.

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 573),
  • rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:8360