Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KONSULTACJE SPOŁECZNE POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2021- 2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych do projektu ,,Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Dębickim na lata 2021 – 2025”.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Dębicki.

Uwagi prosimy zgłaszać pisemnie na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 6 maja 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl lub osobiście do Sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

Pliki do pobrania:

  • Projekt Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Dębickim na lata 2021 - 2025 pobierz
  • Formularz zgłaszania uwag - pobierz

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ,,PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2021 - 2027”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o zamieszczonych poniżej Wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2021 - 2027”.

Plik do pobrania:

  • WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYC- pobierz 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE!

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU „AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” – W STRONĘ NIEZALEŻNEGO ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Informujemy, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023r.

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej http://wlaczeniespoleczne.pl poprzez wypełnienie ankiety lub pozostawienie opinii w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo).

Informacja dotycząca projektu „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami” (w formacie doc.) - pobierz

INFORMACJA O PROJEKCIE pn. „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY"

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu i jest mieszkańcem województwa podkarpackiego zostanie skierowana do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie. Tam, dla każdego z uczestników, zostaje przygotowany indywidualny plan działania.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, nie istnieje także górna granica wieku.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy zaś minimalny czas pobytu to 3-4 miesiące. Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika w ciągu dnia to 6 do 8 godzin. Wsparcie jest realizowane w ramach 3 modułów: zawodowego, psychospołecznego i medycznego, przy czym moduł zawodowy jest przeważający.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania dotyczące aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

W przypadku zainteresowania projektem zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podkarpackim PFRON tel. 17 28 39 318 lub 882 789 258.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, znajdują się poniżej w załączniku:

POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY (folder projektu.pdf) – pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:72151