Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2022 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o możliwości składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

 1. Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy z zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania,
 3. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. Obszar D - likwidacja barier transportowych,
 5. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób  niepełnosprawnych,
 6. Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 7. Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na  kolejne spotkanie  dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 25.01.2022r. (wtorek) o godzinie 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro.

 Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w związku z przystąpieniem przez Powiat Dębicki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie w zakresie:

Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej wynosi 240 godzin.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Dębickiego, do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92, email: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl oraz składania karty zgłoszenia wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w terminie do dnia 25 luty 2022r.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pliki do pobrania:

 • Karta zgłoszenia do programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 - pobierz
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM - pobierz
 • Oświadczenie do programu ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - pobierz
 • Program ,,Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 - pobierz

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Informujemy, że od 1 grudnia 2021r. wznowiło swą działalność CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO. W ramach projektu oferowane jest całodobowe, projesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami. Zadanie zaplanowane na okres 5 lat, realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 i finansowane przez Ministra Zdrowia.

Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne centrum, udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie - specjaliści, gotowi wysłuchać i pomóc w różnorodnych kryzysowych sytuacjach. Pomogą również w znalezieniu najbliższej placówki, która udzieli bezpośredniej pomocy. Psychologowie i psychoterapeuci będą dostępni przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

W Centrum Wsparcia będą także dostępni specjaliści: psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent zdrowienia. Szczegółowy grafik, zawierający różne godziny dyżurów w/w specjalistów, dostępmny jest na stronie www.centrumwsparcia.pl

Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia możliwy jest poprzez:

 • bezpłatny i całodobowy telefon: 800 70 2222
 • czat
 • e-mail: porady@centrumwsparcia.pl
 • spotkania online ze specjalistami (tj. psychiatra, seksuolog), po uprzednim umówieniu i kwalifikacji
 • sesje terapeutyczne, po uprzednim umówieniu i kwalifikacji.

Z pomocy Centrum Wsparcia korzystać mogą również bliscy osób, znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Specjaliści Centrum Wsparcia poinformują w jaki sposób można udzielić wsparcia osobie w kryzysie oraz gdzie zgłosić się po pomoc stacjonarną w danym regionie.

 

INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.2407 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą” informuję:

 1. Od dnia 01.01.2022r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art.80 ust.1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 2. Od dnia 01.01.2022r. dla osób sprawujących piecze zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postepowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego ( 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Osoby sprawujące piecze zastępczą, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy przyznało dodatek wychowawczy (500+) będą nadal go otrzymywać w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.05.2022r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku wychowawczego (500+) kończy się w okresie między 01.01.2022r. a 31.05.2022r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy będzie przedłużało z urzędu prawo do otrzymywania dodatku wychowawczego (500+) do dnia 31.05.2022r.
 4. Od dnia 01.06.2022r. osoby sprawujące pieczę zastępczą będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.

Ze szczegółowymi zasadami składnia wniosków można zapoznać się w poniższym linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:77623