Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika oraz dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych” (załącznik do Uchwały Nr  407/2021 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 marca 2021 roku) - pobierz

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565).

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli: 
1)  posiada ważne orzeczenie:
a)  o stopniu niepełnosprawności lub zaliczeniu do osób niepełnosprawnych w przypadku osób do 16-go roku życia, lub

b)  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub
c)  o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
d)  o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanym przed 1 stycznia 1998r., lub
e)  o grupie inwalidzkiej; 
2) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot:  
a)  50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 
b)  65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,  
3)  nie posiada zaległości wobec PFRON oraz w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, nie była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

UWAGA!! Ważnym jest aby w momencie zakupu danego przedmiotu ortopedycznego czy środka pomocniczego osoba była osobą niepełnosprawną, czyli z formalnego punktu widzenia posiadała aktualne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych odbywa się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej (druki dostępne w siedzibie PCPR i na stronie internetowej - WNIOSEK), do którego dołącza się:
1)  kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu),
2)  fakturę określająca cenę nabycia, wystawioną na osobę niepełnosprawną i zawierającą stosowny opis dokonany przez wystawcę faktury tj.: kwota limitu Narodowego Funduszu Zdrowia, kwota opłacona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwota udziału własnego, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (sklep, apteka, itp.) lub,

3)  ofertę określająca cenę nabycia i zawierającą stosowny opis dokonany przez wystawcę oferty tj.: kwota limitu Narodowego Funduszu Zdrowia, kwota opłacona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwota udziału własnego wraz z kopią zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
4)  dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej - np. opiekun prawny, pełnomocnik (pobierz), przedstawiciel ustawowy (oryginał do wglądu),
5)  oświadczenia (druk we wniosku).
 
Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 150 % sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w tym limicie.

Każdego roku, po otrzymaniu informacji o środach PFRON przeznaczonych dla Powiatu Dębickiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przyjmowane są szczegółowe zasady określające maksymalne kwoty dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zasady te uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych i realne możliwości sprostania tym potrzebom.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28 pok. 411 (IV piętro) i pod numerem tel. 14 680-31-17.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021r.,  poz. 573),
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 926 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:7044