Dom Dziecka w Dębicy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Dom Dziecka „Hanka” w Dębicy, ul. Gawrzyłowska 33, 39-200 Dębica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Dębicki.
Dom Dziecka ,,Jaś" w Dębicy, ul. Gawrzyłowska 33a, 39-200 Dębica
jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 10 wychowanków. Podmiotem prowadzącym  placówkę jest Powiat Dębicki.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę. Są w niej umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczegółowej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Natomiast umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w przypadku, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Dom Dziecka ,,Hanka" w Dębicy i Dom Dziecka "Jaś" w Dębicy przyjmuje małoletnich z terenu Powiatu Dębickiego, jak również z terenu całego województwa, a w miarę wolnych miejsc również z całej Polski na podstawie postanowienia Sądu. Przyjęcie dziecka do placówki może też się odbyć na uzasadnioną prośbę rodziców, czy samych dzieci.

Główne przyczyny umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego to:

 • brak należytej opieki, niewydolność wychowawcza rodziców, 
 • uzależnienia,
 • choroby długotrwałe, choroby psychiczne,
 • przemoc psychiczna, fizyczna, 
 • porzucenie dziecka,
 • bardzo trudne warunki bytowe, sprzężone z jedną lub kilkoma przyczynami wymienionymi powyżej.

Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, tj. Dom Dziecka „Hanka” w Dębicy jest odpłatny. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w w/w placówce, są ustalane przez Starostę Powiatu Dębickiego i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie później niż do dnia 31 marca danego roku.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2024 STAROSTY DĘBICKIEGO z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej tj. Domu Dziecka "Hanka" w Dębicy, ul. Gawrzyłowska 33, 39-200 Dębica w roku 2024 - pobierz 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2024 STAROSTY DĘBICKIEGO z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej tj. Domu Dziecka "Jaś"  w Dębicy, ul. Gawrzyłowska 33a, 39-200 Dębica w roku 2024 - pobierz

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo – wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo  wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dane teleadresowe:

Dom Dziecka " Hanka " w Dębicy
ul. Gawrzyłowka 33 
39 - 200 Dębica
tel./ fax ( 14 ) 682 75 77
e-mail: domdzieckahanka@interia.pl
Strona internetowa: http://domdzieckahanka.pl/

Dom Dziecka "Jaś" w Dębicy
ul. Gawrzyłowka 33a 
39 - 200 Dębica
tel./ fax ( 14 ) 682 75 77
e-mail: domdzieckahanka@interia.pl
Strona internetowa:
http://domdzieckahanka.pl/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-02
Data publikacji:2016-05-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15934