Turnus rehabilitacyjny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika” (załącznik do Uchwały Nr 1060/2024 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 marca 2024 roku) - pobierz

TURNUS REHABILITACYJNY oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli: 
1)
posiada ważne orzeczenie:

a) o stopniu niepełnosprawności lub zaliczeniu do osób niepełnosprawnych w przypadku osób do 16-go roku życia, lub
b) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub
c) o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
d) o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanym przed 1 stycznia 1998 r., lub
e) o grupie inwalidzkiej;
2) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką pozostaje,
3) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot:

a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
4) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON. 

Wysokość dofinansowania wynosi:
  • 30 % przeciętnego wynagrodzenia - o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednaj niż o 20 % kwot wynikających z rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Każdego roku, po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przeznaczonych dla Powiatu Dębickiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przyjmowane są szczegółowe zasady udzielania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Zasady te mają na celu, w jak największym stopniu, zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach wsparcia.

Jak ubiegać  się o dofinansowanie?
Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym zgłasza się do tutejszego PCPR po wniosek o przyznanie takiej dotacji lub pobiera go ze strony internetowej jednostki (WNIOSEK). Następnie uzupełnia pobrany wniosek w części, która dotyczy wnioskodawcy oraz  zgłasza się do lekarza pod którego opieką się znajduje, celem uzupełnienia przez niego wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

UWAGA! Jeżeli wniosek lekarza o skierowanie na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna na turnusie, może być przyznane dofinansowanie dla takiej osoby (dotyczy tylko wnioskodawców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat).

Wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w siedzibie PCPR wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (o grupie inwalidzkiej, o niezdolności do pracy) - oryginał do wglądu

 Wybór turnusu rehabilitacyjnego:

Wyboru Ośrodka i Organizatora dokonuje wnioskodawca zgodnie z jego dysfunkcjami lub schorzeniami, określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim. Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, powiadamia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła - druk ,,INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO" - pobierz

Gdzie odbywają się turnusy rehabilitacyjne?
Turnusy rehabilitacyjne mogą odbywać się w ośrodkach na terenie całego kraju. Organizator turnusu jak i ośrodek w którym turnus się odbywa muszą posiadać odpowiednio wpisy do rejestru organizatorów i ośrodków prowadzony przez wojewodę, a obejmujący okres trwania turnusu.

Rejestr Organizatorów i Ośrodków, które posiadają aktualne wpisy znajduje się na stronie internetowej: empatia.mpips.gov.pl 

Druk ,,OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA TURNUSU REHABILITACYJNEGO" - pobierz

Druk ,,ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA" -- pobierz

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, pok. 411 (IV piętro) i  pod numerem tel. 14 680 31 17.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 44),
  • rozporządzenie MPiPS z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. nr 230 poz. 1694 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:12675