DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PCPR W DĘBICY

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DĘBICY

Oświadczenie o dostępności:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej    https://pcprpowiatdebicki.pl/  oraz BIP: https://pcprpowiatdebicki.ssdip.bip.gov.pl/.

Nazwa podmiotu publicznego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
ul. Parkowa 28, IV piętro,
39-200 Dębica
tel. (14) 680 31 21
e-mail:  sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

Adres strony internetowej: https://pcprpowiatdebicki.pl/
wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: /PCPRDEBICA/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej:      2016-01-18.
Data ostatniej dużej aktualizacji:           2021-06-02.
Data ostatniego przeglądu deklaracji:   2024-03-06.

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.  

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • przejrzysty i czytelny układ materiałów;
 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery);
 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu);
 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • wyszukiwarka;
 • mapa strony;
 • wersja kontrastowa, uruchamiana przyciskiem w menu głównym;
 • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki;
 • strona jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Skróty klawiaturowe:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data-sporządzenia Deklaracji dostępności:
Deklarację sporządzono 2024-03-06 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, m. in. przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://pcprpowiatdebicki.pl/p,66,kontakt spełnia wymagania w 99,91%.

Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy - osoba do kontaktu: Pani Małgorzata Rokosz, adres poczty e-mail: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (14) 680 31 21.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis procedury wnioskowo-skargowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
- sposób kontaktu.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ - do pobrania (plik word)
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ - do pobrania (plik pdf)

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:
- osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy,
- kontakt telefoniczny pod nr tel.: (14) 680 31 21,
- kontakt korespondencyjny: ul. Parkowa 28, IV piętro, 39-200 Dębica,
- kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl, ePUAP: /PCPRDEBICA/SkrytkaESP.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy mieści się na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica. Dojazd jest możliwy autobusem linii nr 7 i 9.

Opis dostępności wejść do budynku:
Dwa wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy znajdują się od strony ulicy Parkowej. Dojazd i dostęp do budynku - droga utwardzona. Drzwi wejściowe automatycznie rozsuwane. Wejście po lewej (patrząc na wprost budynku) jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Do pomieszczeń PCPR na IV piętrze można dostać się windami po obu stronach i schodami po obu stronach.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek posiada dwie szerokie klatki schodowe oraz dwie windy w tym jedna z przyciskami w języku Braille'a. Na IV kondygnacji znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Miejscem pierwszego kontaktu jest Sekretariat PCPR w Dębicy, IV piętro, pok. Nr 413. W razie potrzeby większość spraw w PCPR w Dębicy można bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia). Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsługiwane na parterze budynku.

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):
W PCPR w Dębicy nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyznaczone są miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się na parkingu przed budynkiem Urzędu oraz na pobliskich parkingach. Podjazd do budynku z poziomu parkingów, umożliwia wjazd dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać w PCPR w Dębicy z tłumacza polskiego języka migowego poprzez wideotelefon. Urządzenie jest dostępne w Starostwie Powiatowym w Dębicy, ul. Parkowa 28, pokój nr 20 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. W widocznych miejscach budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy, umieszczone zostały oznaczenie informujące o możliwości skorzystania z ww. usługi.

Inne informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy są dostępne na stronie internetowej: https://powiatdebicki.pl/deklaracja-dostepnosci

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-17
Data publikacji:2020-09-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5250