UWAGA - INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

1 lipca 2021

WAŻNE!!!! Zmiana w sposobie przyjmowania wniosków, zasad odbioru oraz zwrotu kart parkingowych

Tryb szczególny obowiązujący od 1 lipca do 90 dnia od dnia odwołania stanu epidemii

Od 1 lipca 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki społecznej z 10 czerwca 2021 roku (Dz U poz. 1123) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub placówce może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podpis:
W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku, złożonego z wyłączeniem osobistego stawiennictwa wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Załączniki:
Do wniosku złożonego bez osobistego stawiennictwa załączamy kopię prawomocnego orzeczenia ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2021r. poz. 573), aktualne zdjęcie oraz oryginał dowodu zapłaty.

Odbiór:
Karta parkingowa za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki  może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwrot:
Karta parkingowa, która utraciła ważność może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.   

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-01
Data publikacji:2021-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1522