Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KOMUNIKAT

W związku z występującym stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy informujemy, że:

Wszelkie informacje dotyczące procedury wypełniania i składania wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, niepełnosprawności oraz wniosków o wydanie legitymacji, karty parkingowej  dostępne są pod numerami telefonów:

146803119 lub 146803132 

Kom. 881795141 lub 791690556

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!
W związku z występującym stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy informujemy, że:

 1. Składanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności  oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem poczty.
  Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów:
  146803132 lub 146803119.
  Kontakt mailowy: pzon@pcprpowiatdebicki.pl
 2. Od 22 kwietnia rozpoczynają pracę składy orzekające o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności. Komisje odbywać się będą tylko w trybach zaocznych bez obecności osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. O nowym terminie komisji osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność zgodnie z poniższymi zapisami:

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-demii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ROPOZRĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 24.03.2020 (DZ U Z 2020 poz. 522) w okresie od 24.03.2020r. do 11.04.2020r. informujemy, że kontakt z pracownikami Zespołu odbywa się  tylko i wyłącznie w formie:

1) telefonicznej: 
     Przewodnicząca: 146803137
     Obsługa administracyjna: 146803119

2) elektronicznej:
     pzon@pcprpowiatdebicki.pl

 Działalność składów orzekających zostaje zawieszona do odwołania.

UWAGA!!! - KOMUNIKAT – UWAGA!!!

Szanowni Państwo informujemy, że od 16 marca br. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Dębicy wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu dla osób z zewnątrz. Zmiany wprowadza się zgodnie z §8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

W celu załatwiania wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy zaleca się:

Kontakt z pracownikiem w celach służbowych jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

Przewodnicząca: tel.14 6803137

Obsługa administracyjna: tel.14 6803132, 14 6803119

Fax: 14680313

Wszystkie dotychczas wydane decyzje orzecznicze zostaną przekazane drogą korespondencyjną.

KOMUNIKAT W SPRAWIE KORONAWIRUSA!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. W razie złego samopoczucia prosimy o informację telefoniczną i nie zgłaszanie się na posiedzenie składów orzekających. Tel. (14) 680 31 32 lub (14) 680 31 19.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9437