PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2022 ROKU

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

24 stycznia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o możliwości składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

 1. Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy z zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania,
 3. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. Obszar D - likwidacja barier transportowych,
 5. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób  niepełnosprawnych,
 6. Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 7. Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, intensywność pomocy w powiecie dębickim w 2022r.

1.  OBSZAR A - do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w   wielorodzinnych budynkach mieszkalnych– część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.
Intensywność pomocy - 35%
Adresaci pomocy - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2. OBSZAR B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowania.
Intensywność pomocy - 35%
Adresaci pomocy - gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

3.  OBSZAR C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
Intensywność pomocy - 50%
Adresaci pomocy - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe

4. OBSZAR D - na likwidację barier transportowych do:

 • 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji  standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które    w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 300.000,00 zł dla autobusów.

Intensywność pomocy - 75% w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.
Adresaci pomocy:
- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego

- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej
-gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5. OBSZAR E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób  niepełnosprawnych do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
Intensywność pomocy - 20%
Adresaci pomocy - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

6. OBSZAR F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80%  kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.
Adresaci pomocy - jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

7. OBSZAR G -  nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach  tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi  aktami wykonawczymi.
Adresaci pomocy - powiaty.

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B, C, D, F, G  można składać w terminie do 21.02.2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28, piętro IV pok. 413, zaś wnioski dotyczące obszaru A, E przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje oraz załączniki odnośnie programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON PROJEKTÓW W RAMACH OBSZARU B, C, D, F ,,PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" - pobierz 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON PROJEKTÓW W RAMACH OBSZARU B, C, D, F i G ,,PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" (DLA JEDNOSTEK POWIATOWYCH)- pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-24
Data publikacji:2022-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:669