Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2022

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W WIELKI PIĄTEK (15.04.2022r.)

Uprzejmie informujemy, że w WIELKI PIĄTEK – 15 kwietnia 2022r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy, będzie NIECZYNNY.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 15 kwietnia 2022r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 1 stycznia 2022r. (wypadające w sobotę). 

CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (CIDON)

Informujemy że w Oddziale Podkarpackim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie z dniem 01 września 2021r. zostały utworzone Centra Informacyjno – Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).  

Głównym celem działania CIDON jest m.in.: zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia. Powyższe działania będą się sprowadzały również do informowania o instrumentach aktywizacji; pomocy w przygotowaniu planu aktywizacji osoby z niepełnosprawnością, sporządzaniu odpowiednich dokumentów lub w zależności od potrzeb skontaktowanie osoby z niepełnosprawnością z właściwą jednostką/instytucją upoważnioną do udzielania oczekiwanej pomocy oraz weryfikacja sposobu załatwienia sprawy. Ponadto, działania CIDON mają na celu m.in.: zapewnienie informacji na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, w tym np.: zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdą Państwo na stronie internetowej PFRON pod adresem:

http://cidon.pfron.org.pl/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/centra-informacyjno-doradcze-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

KONTAKT:
Centra Informacyjno - Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) przy Oddziale Podkarpackim tel. 17 283 93 07  (od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

UWAGA - INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

WAŻNE!!!! Zmiana w sposobie przyjmowania wniosków, zasad odbioru oraz zwrotu kart parkingowych

Tryb szczególny obowiązujący od 1 lipca do 90 dnia od dnia odwołania stanu epidemii

Od 1 lipca 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki społecznej z 10 czerwca 2021 roku (Dz U poz. 1123) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub placówce może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podpis:
W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku, złożonego z wyłączeniem osobistego stawiennictwa wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Załączniki:
Do wniosku złożonego bez osobistego stawiennictwa załączamy kopię prawomocnego orzeczenia ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2021r. poz. 573), aktualne zdjęcie oraz oryginał dowodu zapłaty.

Odbiór:
Karta parkingowa za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki  może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwrot:
Karta parkingowa, która utraciła ważność może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.   

SZANOWNI PAŃSTWO

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)  orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność zgodnie z poniższymi zapisami:

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-demii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

SZANOWNI PAŃSTWO!

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie:
orzeczenia o niepełnosprawności, 
-
  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
-  legitymacji osoby niepełnosprawnej

odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacje na temat składania wniosków o wydanie orzeczenia i pomoc w ich wypełnianiu pod numerem: 146803119    tel/fax 146803132   kom. 791690556  lub  881795141

2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu, tzn. w sprawie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru, odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej- po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny, przy założeniu, że dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2020 poz.534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie lub listownie.

Obecnie wszystkie posiedzenia składów orzekających odbywają się bez uczestnictwa osoby orzekanej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8002