Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w związku z przystąpieniem przez Powiat Dębicki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie w zakresie:

Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej wynosi 240 godzin.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Dębickiego, do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92, email: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl oraz składania karty zgłoszenia wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w terminie do dnia 25 luty 2022r.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pliki do pobrania:

 • Karta zgłoszenia do programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 - pobierz
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM - pobierz
 • Oświadczenie do programu ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - pobierz
 • Program ,,Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 - pobierz
 • Regulamin naboru i uczestnictwa w programie ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy - pobierz

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Informujemy, że od 1 grudnia 2021r. wznowiło swą działalność CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO. W ramach projektu oferowane jest całodobowe, projesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami. Zadanie zaplanowane na okres 5 lat, realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 i finansowane przez Ministra Zdrowia.

Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne centrum, udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie - specjaliści, gotowi wysłuchać i pomóc w różnorodnych kryzysowych sytuacjach. Pomogą również w znalezieniu najbliższej placówki, która udzieli bezpośredniej pomocy. Psychologowie i psychoterapeuci będą dostępni przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

W Centrum Wsparcia będą także dostępni specjaliści: psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent zdrowienia. Szczegółowy grafik, zawierający różne godziny dyżurów w/w specjalistów, dostępmny jest na stronie www.centrumwsparcia.pl

Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia możliwy jest poprzez:

 • bezpłatny i całodobowy telefon: 800 70 2222
 • czat
 • e-mail: porady@centrumwsparcia.pl
 • spotkania online ze specjalistami (tj. psychiatra, seksuolog), po uprzednim umówieniu i kwalifikacji
 • sesje terapeutyczne, po uprzednim umówieniu i kwalifikacji.

Z pomocy Centrum Wsparcia korzystać mogą również bliscy osób, znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Specjaliści Centrum Wsparcia poinformują w jaki sposób można udzielić wsparcia osobie w kryzysie oraz gdzie zgłosić się po pomoc stacjonarną w danym regionie.

 

INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.2407 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą” informuję:

 1. Od dnia 01.01.2022r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art.80 ust.1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 2. Od dnia 01.01.2022r. dla osób sprawujących piecze zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postepowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego ( 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Osoby sprawujące piecze zastępczą, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy przyznało dodatek wychowawczy (500+) będą nadal go otrzymywać w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.05.2022r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku wychowawczego (500+) kończy się w okresie między 01.01.2022r. a 31.05.2022r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy będzie przedłużało z urzędu prawo do otrzymywania dodatku wychowawczego (500+) do dnia 31.05.2022r.
 4. Od dnia 01.02.2022r. osoby sprawujące pieczę zastępczą będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.

Ze szczegółowymi zasadami składnia wniosków można zapoznać się w poniższym linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

BAZA DANYCH - REALIZACJA DZIAŁAŃ POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W związku z dokonaną w listopadzie br. aktualizacją Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działanie 4.2.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021) Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazał ww. bazę, z którą można zapoznać się w poniższym dokumencie:

BAZA DANYCH - pobierz

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W WIGILIĘ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. (piątek - Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy, będą NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 24 grudnia 2021r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 25 grudnia 2021r. (wypadające w sobotę).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:79728