Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ŻYCZENIA WIELKANOCNE!

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU „AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” – W STRONĘ NIEZALEŻNEGO ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Informujemy, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023r.

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej http://wlaczeniespoleczne.pl poprzez wypełnienie ankiety lub pozostawienie opinii w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo).

Informacja dotycząca projektu „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami” (w formacie doc.) - pobierz

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, w związku z przystąpieniem przez Powiat Dębicki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie w zakresie:

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dębickiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92, email: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl oraz składania karty zgłoszenia wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.

Pliki do pobrania:

  • Karta zgłoszenia do programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 - pobierz
  • Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FIM - pobierz
  • Deklarowane formy wsparcia - pobierz
  • Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 - pobierz

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2021 – 2027

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ,,Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2021 – 2027.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Dębicki.

Wszelkie uwagi i opinie prosimy zgłaszać pisemnie na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 18 marca 2021 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

Pliki do pobrania:

  • Projekt Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2021 – 2027 - pobierz
  • Formularz zgłaszania uwag - pobierz

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą takie wsparcie uzyskać pod numerem telefonu 791 690 491 w następujących dniach: 
Wtorek  w godz. 17 00 - 1900
Czwartek w godz.1700 - 1900

Ponadto informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznego poradnictwa psychologicznego pod numerem telefonu (14) 670 33 42 w dniach:
Środa w godz.1400 - 1900
Piątek w godz.1400 - 1900

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:75675