Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2023r. (piątek)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Dębicy, będzie 
NIECZYNNY. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 10 listopada 2023r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2023r. (wypadające w sobotę). 

UWAGA ZMIANY !!!

ZMIANY DOTYCZĄ:

SPOSOBU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

ZASAD ODBIORU KARTY PARKINGOWEJ

WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

OD dnia 29.09.2023r. (tj. 90 dni po upływie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2) wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany OSOBIŚCIE przez osobę niepełnosprawną z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd 

do wybranego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

ODBIÓR KARTY PARKINGOWEJ:

  • osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.
  • osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
  • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

  • Wniosek o wydanie karty parkingowej pobierz

UWAGA!

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA! (według stanu prawnego na dzień 16.05.2022r.)

Od 16 maja 2022r. został wygaszony w Polsce stan epidemii. Został on zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego.

Zmiana ta nie wpływa jednak na zasadę przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych. Nadal obowiązują przepisy art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r.,  poz. 2095 ze zm.).

Tym samym orzeczenia i karty parkingowe nadal zachowują swoją ważność.

Okres 60 dni liczony będzie dopiero od dnia, kiedy odwołany zostanie zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów (14) 680 31 32 lub (14) 680 31 19, tel. kom. 881 795 141 lub 791 690 556.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności.

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa.

Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy prowadzi aktualnie bezpośrednią obsługę wnioskodawców z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Bezpośrednia obsługa prowadzona jest w godzinach pracy, bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę.

CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (CIDON)

Informujemy że w Oddziale Podkarpackim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie z dniem 01 września 2021r. zostały utworzone Centra Informacyjno – Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).  

Głównym celem działania CIDON jest m.in.: zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia. Powyższe działania będą się sprowadzały również do informowania o instrumentach aktywizacji; pomocy w przygotowaniu planu aktywizacji osoby z niepełnosprawnością, sporządzaniu odpowiednich dokumentów lub w zależności od potrzeb skontaktowanie osoby z niepełnosprawnością z właściwą jednostką/instytucją upoważnioną do udzielania oczekiwanej pomocy oraz weryfikacja sposobu załatwienia sprawy. Ponadto, działania CIDON mają na celu m.in.: zapewnienie informacji na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, w tym np.: zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdą Państwo na stronie internetowej PFRON pod adresem:

http://cidon.pfron.org.pl/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/centra-informacyjno-doradcze-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

KONTAKT:
Centra Informacyjno - Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) przy Oddziale Podkarpackim tel. 17 283 93 07  (od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

UWAGA - INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

WAŻNE!!!! Zmiana w sposobie przyjmowania wniosków, zasad odbioru oraz zwrotu kart parkingowych

Tryb szczególny obowiązujący od 1 lipca do 90 dnia od dnia odwołania stanu epidemii

Od 1 lipca 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki społecznej z 10 czerwca 2021 roku (Dz U poz. 1123) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub placówce może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podpis:
W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku, złożonego z wyłączeniem osobistego stawiennictwa wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Załączniki:
Do wniosku złożonego bez osobistego stawiennictwa załączamy kopię prawomocnego orzeczenia ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2021r. poz. 573), aktualne zdjęcie oraz oryginał dowodu zapłaty.

Odbiór:
Karta parkingowa za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki  może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwrot:
Karta parkingowa, która utraciła ważność może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.   

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10233