Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Zostań Wolontariuszem!

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje osób gotowych zaangażować się na zasadzie wolontariatu w pomoc dzieciom przebywającym rodzinnej pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu dębickiego.

Wolontariat to dobrowolne i niezarobkowe niesienie pomocy oraz wspieranie własną pracą wybranej przez siebie inicjatywy. Zaangażowanie w działania na rzecz innych osób czyni świat lepszym miejscem do życia, przede wszystkim dla najsłabszych.

Ponadto, wolontariat pozwala na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, a także na odkrycie w sobie wielu cech takich jak: umiejętność działania w zespole, pomysłowość, kreatywność czy empatię.Wolontariat pomaga nam stać się osobami bardziej wrażliwymi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbającymi o los innych ludzi.

W ramach prowadzonego wolontariatu oczekujemy od wolontariuszy pomocy rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka pochodzącym z terenu powiatu dębickiego, wspierania dzieci z rodzin zastępczych poprzez:

 • dzielenie się z nimi swoimi zainteresowaniami,
 • udzielanie im korepetycji z różnych przedmiotów,
 • pomaganie w odrabianiu lekcji,
 • nadrabianie zaległości szkolnych,
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego.

Wolontariusze pracują z dziećmi w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

Wolontariusze pozostają w stałym kontakcie z opiekunem wolontariatu. Mają możliwość korzystania z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, w szczególności koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracującego z daną rodziną zastępczą.

Każdy z Wolontariuszy może pomagać zarówno okazyjnie jak i w sposób regularny i długofalowy. To ile czasu Wolontariusze przeznaczają na pomoc innym zależy od potrzeb dziecka oraz rodziny, a także możliwości samego Wolontariusza.

Ponadto, z każdym Wolontariuszem zostaje podpisana umowa, która określa zasady współpracy. Wolontariusze dokumentują przebieg swojej pracy za pomocą miesięcznej karty czasu pracy wolontariusza (dostępnej na stronie internetowej PCPR w Dębicy), które co miesiąc dostarczają do jednostki.

Na zakończenie współpracy Wolontariusze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w wolontariacie.

Kto może zostać Wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, która chce nieść pomoc innym, nawiązać nowe kontakty, ciekawie i twórczo spędzać wolny czas podnosić własne kompetencje i umiejętności wychowawcze, zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wiele innych.

Zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697) wolontariuszem może zostać osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Wolontariusza prosimy o wypełnienie Kwestionariusza kandydata na Wolontariusza w dziale Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej” dostępnego na stronie internetowej: www.pcprpowiatdebicki.pl lub w siedzibie PCPR w Dębicy oraz złożenie go wraz z wymaganą dokumentacją tj.:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z prawami i obowiązkami przysługującymi wolontariuszowi  [zał. Nr 1]
 • oświadczenie, że: [zał. Nr 2]
  * osoba nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
  * nie jest nałożony na osobę obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
  * osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda rodziców (opiekunów) na pracę wolontaryjną [zał. Nr 3]

w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica lub przesłanie skanu uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres e-mail: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

Zanim podejmiesz decyzję, dowiedz się, czym może zajmować się Wolontariusz w naszej instytucji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy przy ul. Parkowej 28, 39-200 Dębica, IV piętro, pok. nr 413 (sekretariat) lub pod numerem tel. 14 680 31 21/ 14 680 31 48. Istnieje również możliwość kontaktu pocztą elektroniczną: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

Załączniki:

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z prawami i obowiązkami przysługującymi wolontariuszowi, [zał. Nr 1] - pobierz
 • Oświadczenie [zał. Nr 2] - pobierz 
 • Zgoda rodziców (opiekunów) na pracę wolontaryjną. [zał. Nr 3] - pobierz
 • Kwestionariusz kandydata na Wolontariusza w dziale Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - pobierz
 • Miesięczna karta czasu pracy Wolontariusza - pobierz

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY!!!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-06
Data publikacji:2016-11-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10935