Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Dom Pomocy Społecznej w Dębicy i Parkoszu

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

I. Czym jest Dom Pomocy Społecznej: 

 • jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych

II. Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej:

 • osoba zainteresowana usługami Domu Pomocy Społecznej składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Ośrodek prowadzi postępowania o skierowanie do określonego typu domu, gromadzi odpowiednią dokumentację, którą wraz z decyzją kierującą przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy;
 • podstawą zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej jest decyzja o umieszczeniu, która wskazuje konkretny dom pomocy, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy;
 • decyzję o umieszczeniu wydaje Starosta lub działający z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po dokonaniu formalno – merytorycznej weryfikacji całej dokumentacji przesłanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z decyzją kierującą. Jeśli z powodu braku miejsc nie jest możliwe umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej zostaje ona umieszczona na liście oczekujących;
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

 III. Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Dębickiego:

 • Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
  ul. 23 - Sierpnia 3, 39-200 Dębica
  tel. (14) 68 09 700 (Centrala)
  e-mail: sekretariat@dpsdebica.pl (Sekretariat)
  Strona internetowa: 
  www.dpsdebica.pl  
  Typ Domu:
  przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie.
  Ilość miejsc: 220 mieszkańców.
  Dom posiada STANDARYZACJĘ.    
 • Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu
  Parkosz 26, 39-220 Pilzno 

   tel./fax (14) 672 14 56
  e-mail: sekretariat@dpsparkosz.pl
  Strona internetowa: www.dpsparkosz.pl
  Typ Domu: przeznaczony dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.
  Ilość miejsc: 104 mieszkańców.
  Dom posiada STANDARYZACJĘ.     

IV. Koszt utrzymania i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

 •  średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

Zarządzenie nr 9/2024 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. 23-Sierpnia 3, 39-200 Dębica w 2024r. i w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu, Parkosz 26, 39-220 Pilzno w 2024r. - pobierz

 • Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-19
Data publikacji:2016-04-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15500