Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TERMINU SKŁADANIA PRZEZ OSOBY SPRAWUJĄCE PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DO ZUS WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Informujemy, że od dnia 01.02.2022r. osoby sprawujące pieczę zastępczą mogą składać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.


INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

W związku z koniecznością składania od 1 stycznia 2022r. wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego przez osoby sprawujące pieczę zastępczą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy uprzejmie informuje, że: osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem do wniosku o świadczenie wychowawcze powinna dołączyć zaświadczenie, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
W związku z tym na wniosek (druk do pobrania poniżej) osób sprawujących pieczę zastępczą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku wyda takie zaświadczenie.

ZAŚWIADCZENIE (druk) - pobierz


INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.2407 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą” informuję:

  1. Od dnia 01.01.2022r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art.80 ust.1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
  2. Od dnia 01.01.2022r. dla osób sprawujących piecze zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postepowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego ( 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Osoby sprawujące piecze zastępczą, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy przyznało dodatek wychowawczy (500+) będą nadal go otrzymywać w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.05.2022r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku wychowawczego (500+) kończy się w okresie między 01.01.2022r. a 31.05.2022r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy będzie przedłużało z urzędu prawo do otrzymywania dodatku wychowawczego (500+) do dnia 31.05.2022r.
  4. Od dnia 01.02.2022r. osoby sprawujące pieczę zastępczą będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.

Ze szczegółowymi zasadami składnia wniosków można zapoznać się w poniższym linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, iż zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Dodatek wychowawczy przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2016 roku można ubiegać się o w/w świadczenie pieniężne.
Czytaj więcej...

O wszystkich sprawach związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 +”, w tym o wzorach obowiązujących wniosków, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy będzie informowało na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500 plus” znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl

Druk wniosku o przyzanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodziniej zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka znajduje się poniżej:

  • wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:7921