Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Orzekanie o niepełnosprawności (dotyczy osób poniżej 16 roku życia)

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

I. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 4 a ust 1. i art. 6 i art. 6 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
 • § 2 ust. 1, oraz § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1110),
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • wniosek  przedstawiciela ustawowego dziecka o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza),
 • kserokopie aktualnych badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (oryginały do wglądu),
 • kserokopie kart wypisowych leczenia szpitalnego oraz inne posiadane dokumenty medyczne pozwalające określić przyczynę niepełnosprawności dziecka a zwłaszcza okres jej powstania, oraz w dniu stawienia się na posiedzeniu składu orzekającego dokument poświadczający tożsamość przedstawiciela ustawowego i dziecka (paszport / legitymacja szkolna / dowód osobisty). 

 

III. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Osobisty udział dziecka i przedstawiciela ustawowego na posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 2. Możliwe jest odstąpienie od konieczności osobistego udziału dziecka i przedstawiciela ustawowego w posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dziecko z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby nie jest zdolny odbyć podróży do siedziby Zespołu - fakt ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna przedstawioną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, wówczas sprawa może być rozpatrywana bez badania, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej. Jednakże, jeżeli lekarz przewodniczący uzna, że dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania oceny, wtedy badanie przeprowadza się w miejscu pobytu dziecka.
 3. Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia Zespół w ciągu 14 dni dostarcza decyzję składu orzekającego na piśmie przedstawicielowi ustawowemu. Decyzję można odebrać: osobiście, za pośrednictwem osób drugich, posługujących się pisemnym upoważnieniem (pobierzlub otrzymać ją korespondencyjnie - listem za potwierdzeniem odbioru.

 

UWAGI !!!  Dotyczy dzieci do 16 roku życia.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności można uzyskać w pokojach numer 415 i 422. Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia

 

IV. DOKUMENTY DO POBRANIA: 

Formularze do wydruku i wypełnienia ręcznego  (pliki w formacie pdf):

 

V. OPŁATY: 

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:11157