Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy, że nadal istnieje możliwość uzyskania  telefonicznego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, udzielanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie.

Pomoc od dnia 1 lipca 2020r. jest udzielana:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 pod numerami telefonu: (17) 850 79 31, (17) 747 06 06 
oraz
w środę i piątek w godzinach 15.30 – 18.00 pod numerem telefonu: (17) 850 79 31    

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 17.06.2020r. (Dz. U. z 2020 poz. 2678) zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Dębickiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Dębickiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy, zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Dębicki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenie w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przesyłać na adres: Starostwa Powiatowego w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica lub złożyć w kancelarii Starostwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych" w terminie do dnia 5 sierpnia 2020r.

 OGŁOSZENIE I KARTA ZGŁOSZENIOWA - pobierz

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą takie wsparcie uzyskać pod numerem telefonu 791 690 491 w następujących dniach: 
Wtorek  w godz. 10 00 - 1400
Czwartek w godz.1500 - 1900

Ponadto informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznego poradnictwa psychologicznego pod numerem telefonu (14) 670 33 42 w dniach:
Środa w godz.1400 - 1900
Piątek w godz.1400 - 1900

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w związku z realizacją przez Powiat Dębicki Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Głównym celem Programu jest wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)  dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2)  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Powiat Dębicki jest realizatorem programu w zakresie:
Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dębickiego do kontaktu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,
tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92,
e-mail:
sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

oraz składania wniosków wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.

PLIKI DO POBRANIA:
*Karta zgłoszenia do programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 - pobierz 
*Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM - pobierz
*Deklarowane formy wsparcia - pobierz 
*Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 - pobierz 

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, decyduje wynik Skali FIM  - od 0 do 75 punktów, który umożliwia pierwszeństwo do skorzystania z programu oraz kolejność złożonych wniosków.

„POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” informujemy, że wnioski o  dofinansowanie w ramach w/w programu przyjmowane są od dnia 10 kwietnia 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:54633