Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W RAMACH PROJEKTU pt. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje o ogłoszonym w dniu 11.08.2020r. przetargu nieograniczonym na:

I. DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I  SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO;
II. DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ;
III. WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKA

w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

UWAGA - INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY 14 SIERPNIA 2020r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy będą NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, dzień 14 sierpnia 2020r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 15 sierpnia 2020r. (wypadające w sobotę).

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” W PIECZY ZASTĘPCZEJ – 2020

Program „Dobry start” skierowany jest między innymi do dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust. 2 ww. ustawy oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Dobry start” znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wniosek o świadczenie „Dobry start” udostępniony jest poniżej, a także w zakładce: Piecza Zastępcza  na stronie internetowej naszej jednostki.

DRUK WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA ,,DOBRY START" 2020 – pobierz

Wnioski będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r.:
1) osobiście
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39 200 Dębica lub

2) pocztą tradycyjną (listownie) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39 200 Dębica.

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy, że nadal istnieje możliwość uzyskania  telefonicznego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, udzielanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie.

Pomoc od dnia 1 lipca 2020r. jest udzielana:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 pod numerami telefonu: (17) 850 79 31, (17) 747 06 06 
oraz
w środę i piątek w godzinach 15.30 – 18.00 pod numerem telefonu: (17) 850 79 31    

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 17.06.2020r. (Dz. U. z 2020 poz. 2678) zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Dębickiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Dębickiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy, zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Dębicki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenie w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przesyłać na adres: Starostwa Powiatowego w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica lub złożyć w kancelarii Starostwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych" w terminie do dnia 5 sierpnia 2020r.

 OGŁOSZENIE I KARTA ZGŁOSZENIOWA - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:61693