Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA!!! - KOMUNIKAT – UWAGA!!!

Szanowni Państwo informujemy, że od 16 marca br. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Dębicy wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu dla osób z zewnątrz. Zmiany wprowadza się zgodnie z §8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

W celu załatwiania wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy zaleca się:

Kontakt z pracownikiem w celach służbowych jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

Przewodnicząca: tel.14 6803137

Obsługa administracyjna: tel.14 6803132, 14 6803119

Fax: 14680313

Wszystkie dotychczas wydane decyzje orzecznicze zostaną przekazane drogą korespondencyjną.

KOMUNIKAT W SPRAWIE KORONAWIRUSA!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. W razie złego samopoczucia prosimy o informację telefoniczną i nie zgłaszanie się na posiedzenie składów orzekających. Tel. (14) 680 31 32 lub (14) 680 31 19.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU ,,POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY"

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji oraz udziałem w Programie: ,,POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY", prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Boro - Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy pod numerem telefonu (14) 680 31 37.

OFERTA WSPÓŁPRACY!

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje lekarzy ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:
- lekarz ortopeda,
- lekarz laryngolog,
- lekarz reumatolog,
- lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

1. Zadania lekarza w Zespole:

 • weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 • udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;
 • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
  * orzeczeń o niepełnosprawność,
  *
  orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  *
  orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  w Województwie  Podkarpackim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.

3. Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy, przy ulicy Parkowej 28, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych,  od  poniedziałku do piątku.  

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem tel. (14) 680 31 37.

INFORMACJA!

Z dniem 23 października 2018r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 13 września 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925), które wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzają na poziomie ustawowym podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym od 23 października 2018r. symbol przyczyny niepełnosprawności ,,02-P-choroby psychiczne” może być ponownie zamieszczany w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności, bez względu na to, w której instancji będzie po 23 października 2018r. wydane to orzeczenie.

Jednocześnie, na podstawie art. 5 ust. 1 nowelizacji umożliwiono wsteczne korygowanie stanów zatrudnienia osób o szczególnych schorzeniach w sytuacji, gdy pracownik przedstawił orzeczenie, które zostało wydane w okresie od dn. 27 czerwca 2018r. do dnia wejścia w życie nowelizacji, a nie uwzględniało symbolu 02-P. Warunkiem dokonania korekty jest dostarczenie pracodawcy wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał to orzeczenie w ostatniej instancji zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w tym orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna. Zaświadczenie to wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Ustawa określa również zasady ubiegania się o wydanie zaświadczenia.

Przewidziany w nowelizacji tryb postępowania zakłada, że na wniosek osoby niepełnosprawnej zespół, który wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w ostatniej instancji, po jego uprawomocnieniu (czyli powiatowy albo wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności) w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje zaświadczenie, w którym stwierdza, iż choroba psychiczna stanowiła podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

Zaświadczenie wydaję się wyłącznie dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lub art. 26 a ust. 1b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5890